A K A D E M I E

H_AKADEMIE_BRIEFHOOF

‘n Skool se akademie is die een aspek wat die grootste verskil in ‘n kind se toekoms kan maak. Dit is daarom belangrik dat die akademie bydra tot die skep van ‘n positiewe selfbeeld by die kind. Vir hierdie doel word opgeleide, toegeruste personeel benodig wat nog die kind agter die “leerder” raaksien en die individualiteit van die kind erken, terwyl hy/sy begelei word om optimaal te ontwikkel en ‘n passie te kweek vir dit waarin hy/sy uitblink.

Die skool is maar té bewus daarvan dat slegs ‘n klein persentasie van leerders wat tot formele onderrig toetree, hulle skoolloopbane voltooi en dat nog ‘n kleiner persentasie toelating tot universiteite verkry. Die laerskool is die plek waar die fondament gelê word vir suksesvolle, naskoolse akademiese prestasie. Hierdie “venster van ontwikkeling” is reeds verby wanneer die kind sy hoërskooljare bereik.

‘n Klein bietjie meer aandag aan akademiese werk op laerskoolvlak kan leerders ontwikkel wat ‘n beduidende verskil maak in die wêreld wanneer hulle moet leiding neem as volwassenes. Hiervan getuig suksesvolle oud-leerders wat keer-op-keer weer terugkeer na Laerskool Hennopspark as ouers en selfs grootouers om die ontwikkeling van húlle kinders en kleinkinders gade te slaan.

LEERPROGRAMME

Die CAPS-kurrikulum word gevolg.

GRONDSLAGFASE GRAAD R - 3

 • Huistaal Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal Engels (Graad R bied Engels op informele basis aan.)
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid
  • Persoonlike en Sosiale Welsyn/Aanvangskennis
  • Liggaamsopvoeding
  • Skeppende Kunste: Uitvoerende Kuns Musiek/Drama, Visuele Kuns
 • Addisionele Vakke
  • Rekenaars
  • Media

INTERMEDIÊREFASE GRAAD 4 - 6

 • Huistaal Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geskiedenis
  • Geografie
 • Lewensvaardighede
  • Skeppende Kunste: Uitvoerende Kuns, Kreatiewe Kuns
  • Fisiese Aktiwiteit
  • Persoonlike en Sosiale Welsyn

SENIOR FASE
GRAAD 7

 • Huistaal Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geskiedenis
  • Geografie
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering wat ook Fisiese Aktiwiteit insluit
 • Skeppende Kunste
  • Uitvoerende Kuns
  • Kreatiewe Kuns

Aangesien albei die Intermediêre- en Senior fases in die laerskool gehuisves word, staan die twee fases gesamentlik bekend as die INTERSENFASE.

Die Grondslagfase het in 2016 ‘n innoverende stap geneem deur die leerders vanaf Graad 3 meer vakgerig te onderrig. Die besluit is geneem tot voordeel van die leerders wat Afrikaans en Wiskunde neem by ‘n opvoeder wat ‘n besondere passie vir die spesifieke vak toon en dit met bekwaamheid onderrig. Die verandering het tot gevolg dat personeel meer intens kan fokus op die vak wat hulle onderrig. Dit lei tot ‘n meer eenvormige standaard en beter kontiniüteit. Leerders behoort dan vanaf Graad 4 ook minder probleme te ervaar wanneer hulle die Intersenfase bereik met die gepaardgaande klaswisseling.

Prakties behels die sisteem dat leerders in hul eie voogklas is, maar die klas word saam met nog een klas gegroepeer. Die twee klasse is in die meeste gevalle langs mekaar. Leerders is dan vir die grootste gedeelte van die dag in hulle voogklasse, maar wissel vir Wiskunde of Afrikaans na die ander opvoeder saam met wie hulle gegroepeer is.

Intersenfase Graad 4 – Graad 7

Tydens die fase onderskei Laerskool Hennopspark hom op die volgende gebiede:

Kleingroep Wiskunde

Vanaf Graad 4 ontvang alle leerders Wiskunde in kleiner groepe van ongeveer 15 leerders per klas. Die voordele daarvan is legio, maar die verskil wat dit maak is sigbaar in ons uitslae en die prestasies wat ons kinders in die hoërskool bereik. Hierdeur word daar ook gepoog om ‘n gevoel van positiwiteit by die leerders te skep en glo ons dat dit ‘n groot bydrae sal lewer tot ons kinders se besef van selfwaarde, omdat hulle individueel gehelp kan word.

Benodighede

Die skoolbenodigdhede word jaarliks op die “D6 Connect” geplaas, sodat u as ouer die hele jaar na u kind se benodigdhede kan omsien en sorg dat dit in ‘n goeie toestand bly.

Huiswerk

Huiswerk word aan leerders persoonlik gegee.

Oueraande

U kan op hoogte bly van u kind se vordering deur middel van gereelde, georganiseerde oueraande na afloop van die uithandiging van die leerders se rapporte.

Grondslagfase Rapporte & Oueraande

In die Grondslagfase word die eerste rapport persoonlik aan u as ouer oorhandig en kortliks bespreek. Die klasonderwyder sal ook ‘n aanbeveling doen indien dit nodig sou wees dat u as ouer ‘n ander vak se onderwyser behoort te spreek. Vir so bespreking of onderhoud, of vir enige saak wat meer tyd in beslag neem, kan u ‘n afspraak reël met die betrokke personeellid. Oueraande wat na die eerste kwartaal gereël word, vind op uitnodiging plaas. Indien u ‘n probleem het, is u ook welkom om gereëlde oueraande per afspraak by te woon.

Intersenfase Rapporte & Oueraande

Na afloop van die uithandiging van die eerste rapport aan leerders, word die eerste oueraand van die jaar gereël. Personeel wat ouers graag wil sien, word spesifiek uitgenooi, maar u as ouers is ook welkom om enige aangeleentheid wat u op die hart mag hê, met die vakonderwyser te kom bespreek.Na die eerste kwartaal, vind oueraande slegs op uitnodiging plaas. Sou u ‘n probleem wou kom bespreek, kan u dit ook gerus per afspraak doen.

Kommunikasie

U as ouer mag ongelukkig nooit onaangekondig by enige klas opdaag gedurende skooltyd nie. Dit is om verstaanbare redes. Die reël geld primêr vir die veiligheid van u kind, maar ook omdat ons verkies dat daar geen ontwrigting tydens klastye plaasvind nie.Alle persone wat die skool kom besoek, vir welke rede ookal, moet eers by Ontvangs aandoen, waar u gehelp sal word met enige versoeke. Sou u iets vir u kind kom aflaai, of u kind kom afhaal, sal die ontvangsdame u kind oor die interkom roep, nadat die nodige prodedures afgehandel is. Indien u met ‘n personeellid ‘n afspraak wil maak, kan u die skool skakel en ‘n boodskap en u nommer by die ontvangsdame laat, sodat die betrokke personeellid u so gou moontlik kan kontak. Indien ‘n personeelslid u wil kontak, sal ‘n afspraak ook telefonies gereël word. Kommunikasie vanaf die skool se kant, geskied meestal deur die skool se “D6 Connect” wat u op u selfoon en rekenaar kan aflaai. Die sisteem sal u waarsku wanneer daar enige veranderinge aan die program plaasvind, of wanneer daar sake is waarvan u dringend moet kennis neem. Die Babbelbekkie, Hennops se weeklikse mini-koerant, wat berig oor al die gebeure van die afgelope week en die program van die volgende week verskaf, word ook hierop gelaai. Die “D6 Connect” is die kernbron van inligting by Laerskool Hennopspark.

Hulpverlening

Akademiese hulpverlening vind op verskeie maniere plaas.Woensdae vanaf 13:30 tot 14:30 word individuele hulp aan leerders verleen. In die Grondslagfase sal ouers deur middel van die huiswerkboek of per brief in kennis gestel word dat ‘n leerder uitgenooi word na so ‘n sessie. Daar sal ook aangeteken word dat leerders so sessie bygewoon het, al dan nie. Leerders wat probleme ervaar kan ook die ekstra klasse bywoon. Die klas is gratis.By die Intersenfase word dieselfde prosedure gevolg. Ouers sal in kennis gestel word dat leerders versoek word om ‘n bepaalde klas by te woon. Dit word dan ook so aangeteken, indien leerders dit bywoon.Indien intervensie benodig word, sal ‘n onderhoud met ouers plaasvind en nadat die regte prosedure gevolg is, sal die leerder verwys word soos nodig.Die skool beskik oor ‘n eie remediërende sentrum (WOWW) waar twee voltydse dames hulp aan leerders van die Grondslagfase verleen waar nodig.